Mėgstamiausi (0)

Mano parduotuvė

0

Informacija apie „Pepco“ rangovų asmens duomenų tvarkymą

INTERNETINIŲ PASLAUGŲ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Pepco LITHUANIA“

Galioja nuo 2018 gegužės 25 d.

Ši Privatumo politika apima išsamią informaciją, susijusią su asmens duomenų, surinktų UAB „Pepco Lithuania“, tvarkymu, kaskart apsilankius įmonės interneto svetainėje.

1.Jūsų asmens duomenų valdytojas

UAB „Pepco Lithuania“, buveinės adresas Viršuliškių skg. 34-1, Vilniuje.

2.UAB „Pepco Lithuania“ duomenų apsaugos pareigūnas ir jo kontaktiniai duomenys

UAB „Pepco Lithuania“ yra „Pepco“ grupės dalis. „Pepco“ grupės įmonės yra paskyrusios duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galima susisiekti visais asmens duomenų tvarkymo ir teisių, susijusių su šių duomenų tvarkymu, klausimais.

Su „Pepco“ grupės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiais kontaktais:

Adresas: Daniel Wieszczycki

UAB „Pepco Lithuania“, buveinės adresas Viršuliškių skg. 34-1, Vilniuje

E. paštas: dpo@pepco.eu

3.Koks jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas?

3.1 Lankantis mūsų interneto svetainėse paprastai nereikalaujama pateikti jokių asmens duomenų.

3.2 Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes renkame informaciją apie vartotojų naudojimąsi paslaugomis ir turinį, tokį kaip: informaciją apie įrenginį ir prisijungimą, vadinamuosius sistemos žurnalus (angl. „system logs“), kurie apima apsilankymo datą ir laiką, prisijungimui naudoto įrenginio IP adresą ir duomenis apie paslaugų peržiūrėjimo statistiką, internetinius duomenų srautus į ir iš minėtų svetainių. Anksčiau išvardintų veiklų tikslas – tobulinti paslaugas ir pritaikyti jas vartotojo poreikiams. Duomenys taip pat gali būti naudojami tiesioginei rinkodarai. Sistemos žurnaluose užfiksuoti duomenys nėra susieti su konkrečiais asmenimis, kurie naudojasi sistemos paslaugomis, valdytojas nenaudoja jų tam, kad identifikuotų vartotoją.

3.3 Be to, jums davus aiškų sutikimą, jūsų duomenys gali būti naudojami tiesioginei rinkodarai siunčiant naujienlaiškį. Daugiau informacijos apie tai rasite Pepco naujienlaiškio privatumo politikoje.

4.Kiek laiko bus saugojami jūsų asmens duomenys?

4.1 Tiek, kiek reikės tam, kad valdytojo paslaugų turinys būtų pritaikytas prie jūsų poreikių, būtų aptikti automatiniai vartotojai (angl. „bots“) ir piktnaudžiavimas (angl. „abuse“), renkama statistika, tobulinamos paslaugos, būtų teikiama jūsų poreikius atitinkanti reklama paslaugų ir ne tik jų pavidalu. Jūsų duomenys bus tvarkomi tol, kol jūs neišreikšite nesutikimo dėl duomenų tvarkymo arba jūs neatsisakysite valdytojo paslaugų.

4.2 Duomenys bus tvarkomi rinkodaros tikslais (naujienlaiškis). Mes tvarkysime jūsų duomenis tol, kol atšauksite savo sutikimą tai daryti.

5.Koks yra jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

5.1 Pritaikant valdytojo paslaugų turinį jūsų poreikiams, aptinkant automatinius vartotojus ir piktnaudžiavimą, renkant statistiką ir tobulinant paslaugas, taip pat kai kuriais atvejais naudojant informaciją rinkodaros tikslais, jūsų duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio, 1 punkto f) dalies (pagrįstas valdytojo poreikis) Pagrįstą valdytojo poreikį sudaro valdytojo paslaugų, pavyzdžiui, internetinių paslaugų, pritaikymas jūsų poreikiams, užtikrinant šių paslaugų saugumą bei nuolatinį valdytojo produktų tobulinimą, taip pat teikiant prie jūsų poreikių pritaikytą reklamą paslaugų ir kitais pavidalais.

5.2 Jūsų savanoriškas sutikimas suteikia teisinį pagrindą tvarkyti jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais (naujienlaiškis).

6.Duomenų teikimo reikalavimai

6.1 Duomenų tvarkymas, siekiant pritaikyti valdytojo interneto svetainių turinį jūsų poreikiams, aptikti automatinius vartotojus ar piktnaudžiavimą, rinkti statistiką ir tobulinti valdytojo paslaugas reikalingas tam, kad valdytojas galėtų teikti aukštos kokybės paslaugas. Jūsų asmens duomenų nerinkimas šiais tikslais gali apsunkinti tinkamą paslaugų teikimą.

6.2 Asmens duomenų teikimas rinkodaros tikslais (naujienlaiškis) yra savanoriškas.

7.Kam perduodami jūsų asmens duomenys?

7.1 Valdytojo prašymu Jūsų duomenys gali būti perduoti subjektams, tvarkantiems asmens duomenis, tokiems kaip IT paslaugų teikėjai, reklamos agentūros – šie subjektai tvarko duomenis pagal su valdytoju sudarytą sutartį ir tik laikydamiesi valdytojo nurodymų.

7.2 Jūsų duomenys taip pat gali būti suteikti subjektams, įgaliotiems juos gauti pagal galiojančius teisės aktus, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms tuo atveju, jei teisėsaugos institucija reikalauja pateikti asmens duomenis pagal atitinkamas teisės normas (pavyzdžiui, vykstant ikiteisminiam tyrimui).

8.Duomenų perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų

Jūsų duomenys nebus perduoti jokiai trečiajai šaliai, esančiai už Europos ekonominės erdvės ribų.

9.Kokios yra jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu?

Jūs turite šias teises, susijusias su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenis:

Teisę susipažinti su savo duomenimis, taip pat teisę gauti šių duomenų kopiją.
Teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti.
Teisę reikalauti ištrinti duomenis (ypatingais atvejais).
Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už asmens duomenų apsaugą.
Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą.
Jūs taip pat galite naudotis toliau išvardintomis teisėmis, kurios susijusios su jūsų duomenų tvarkymu gavus jūsų sutikimą arba jums naudojantis teikiama paslauga (duomenys, kurie yra būtini norint teikti paslaugą):teise atšaukti sutikimą dėl atitinkamų duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos tvarkymui, atliktam iki sutikimo atšaukimo.

teise į asmens duomenų perkeliamumą, tai yra gauti savo asmens duomenis iš valdytojo struktūruotu, plačiai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu. Šiuos duomenis galite siųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti anksčiau išvardintomis teisėmis, susisiekite su asmens duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu: iodo@pepco.eu

10.Informacija apie slapukus (angl. „cookies”)

10.1 Kol nenusprendžiate priešingai, jūs naudojatės valdytojo paslaugomis anonimiškai. Informaciją, esančią sistemos žurnaluose (pavyzdžiui, IP adresą) bei gaunamą naudojantis bendrais internetinių prisijungimų principais, valdytojas, teikdamas paslaugas, naudoja techniniais tikslais, kurie susiję su serverių administravimu. IP adresai taip pat yra naudojami siekiant gauti bendrą statistinę demografinę informaciją (pavyzdžiui, apie regioną, kuriame buvo prisijungta).

10.2 Jūsų interneto naršyklė gali išsaugoti slapukus jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukų failai apima informaciją, būtiną tinkamam paslaugos veikimui, ypač toms sritims, kurios reikalauja autorizacijos.

10.3 Valdytojo paslaugos išsaugo slapukus vartotojų kompiuteriuose tam, kad:

geriau pritaikytų paslaugas vartotojų poreikiams, pavyzdžiui, norint pateikti jūsų kaimynystėje esančių parduotuvių sąrašą;
kurtų peržiūrų statistiką;
pateiktų tokio turinio internetinę reklamą kuri labiausiai atitiktų vartotojo poreikius;

10.4 Atsižvelgdami į slapukų bei kitų panašių technologijų galiojimo laiką mes naudojame dviejų rūšių failus:

sesijos – laikinus failus, saugomus vartotojo galiniame įrenginyje iki jis atsijungia, išeina iš svetainės ar programėlės arba nebenaudoja programinės įrangos (interneto naršyklės);

nuolatinius – saugomus vartotojo įrenginyje tiek, kiek tai numato slapukų parametrai, arba tol, kol juos vartotojas ištrina.

10.5 Priklausomai nuo tikslų, naudojame šias slapukų rūšis:

Failus, užtikrinančius saugumą, pavyzdžiui, skirtus tam, kad aptiktų piktnaudžiavimą.

Veiklos slapukus, leidžiančius rinkti informaciją apie interneto svetainių naudojimą.

Funkcinius slapukus, leidžiančius prisiminti vartotojo atliktus pasirinkimus bei suasmeninančius vartotojo sąsają, pavyzdžiui, naudojant pasirinktą kalbą arba regioną, kuriame vartotojas gyvena, šrifto dydį, puslapio išvaizdą ir panašiai.

Reklamos slapukus, leidžiančius pateikti vartotojams geriausiai jų poreikius atitinkančio turinio reklamas. Paslaugos naudoja internetinę rinkodarą, kurią sudaro reklamos nukreipimas. Tai leidžia mūsų partneriams pristatyti vartotojams reklamą pagal tai, kaip jie sąveikauja su įvairiais paslaugų teikėjais. Pavyzdžiui, vartotojas, kuris apsilankęs paslaugos svetainėje domėjosi informacija apie drabužius, gali matyti peržiūrėtų prekių reklamą tuo metu, kai lankosi kitose svetainėse.

Statistikos slapukus, leidžiančius statistinę apskaitą, susijusią su interneto svetainėmis ir programėlėmis.

10.6 Yra galimybė sukonfigūruoti savo internetinę naršyklę taip, kad slapukai neišsisaugotų jūsų kompiuterio kietajame diske.

10.7 Papildomą informaciją apie slapukus ir kitas technologijas galima rasti internetinės naršyklės Pagalbos skiltyje.

11.Kita informacija

11.1 Valdytojo paslaugos gali naudoti socialinius įskiepius (angl. „plug-ins“), skirtus tokiems socialiniams tinklams kaip „Facebook“, „Google+“, „Twitter“, „Pinterest“. Funkcijos, kurias užtikrina šie įskiepiai, leidžia jums rekomenduoti ar pasidalinti tam tikru turiniu konkrečiame socialiniame tinkle. Primename, kad naudodami šiuos įskiepius, jūs dalinatės duomenimis su konkrečiu socialiniu tinklu. Valdytojas šių duomenų netvarko ir neturi žinių apie surinktų duomenų pobūdį. Todėl kviečiame jus susipažinti su šių socialinių tinklų savininkų taisyklėmis ir privatumo politikomis prieš naudojant konkretų įskiepį.

Mūsų kolekcijos

Vasariniai drabužiai

patiems mažiausiems

Drabužiai ir aksesuarai

Smurfai

Kodėl verta pirkti Pepco parduotuvėse?

Mes visada esame netoli Jūsų

Pepco parduotuvės yra išsidėsčiusios visoje šalyje.

Visada žemos kainos

Pepco rasite visko, ko reikia žemomis kainomis.

Didelis pasirinkimas

Pepco rasite platų produktų sau, šeimai ir namams pasirinkimą.

Grąžinimo garantija

Jeigu prekė nepatiko, per 30 dienų galite ją grąžinti bet kurioje šalies parduotuvėje.