Daugiau už mažiau… kasdien!

Mes naudojame slapukus (angl. cookies) rinkodaros ir statistiniais tikslais tam, kad galėtume pateikti geriausiai jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus. Norėdami gauti mūsų slapukus arba kai kurių jų atsisakyti, galite bet kada pakeisti savo naršyklės nustatymus. Kol nepakeisite savo automatinių nustatymų, mes saugosime ir pasieksime slapukus, išsaugotus jūsų įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.), minėtais tikslais. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mūsų Privatumo politikoje.

Informacija apie „Pepco“ rangovų asmens duomenų tvarkymą


Jūsų asmens duomenų valdytojas:

UAB „Pepco Lithuania“, Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, Lietuva („Pepco“).

Duomenų apsaugos darbuotojo kontaktiniai duomenys

„Pepco“ paskyrė savo duomenų apsaugos darbuotoją, į kurį galima kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu ir duomenų tvarkymo teisių naudojimu susijusiais klausimais.

Jei norite kreiptis į duomenų apsaugos darbuotoją, naudokite šiuos kontaktinius duomenis:

Adresas: Duomenų apsaugos darbuotojas

„Pepco Poland“ Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznanė

El. pašto adresas: dpo@pepco.eu

Kokiais tikslais tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant: tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, įskaitant korespondenciją, užklausas, komisinius, pirkimo užsakymus, leidžiančius „Pepco“ vykdyti įprastinę verslo veiklą, palaikyti skundų ir pretenzijų nagrinėjimo tvarką, palaikyti ir valdyti verslo santykius, užkirsti kelią sukčiavimui, užtikrinti IT sistemų saugumą, užtikrinti reikalavimų laikymąsi, nustatyti arba apginti ieškinius.

Kiek laiko bus saugomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol nustos galioti arba baigsis sutartis tarp „Pepco“ ir rangovo, o tada iki galimų pretenzijų arba įsipareigojimo saugoti duomenis senaties termino pabaigos.

Koks yra jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 95/46/EB (toliau “BDAR”) 6 str. 1 d. b), c) ir f) skyriai – tvarkymas yra būtinas sutarčiai vykdyti, teisinių prievolių, kurias turi vykdyti duomenų valdytojas, laikymuisi, arba duomenų valdytojo teisėtų interesų tikslais (vykdyti verslą).

Duomenų šaltinis ir pareiga dalytis duomenimis

Jei kreipsitės į „Pepco“ rangovo vardu, informuojame, kad jūsų duomenys buvo pateikti „Pepco“ pirmiau minėtam rangovui dėl sutarties vykdymo. Tiek, kiek jūsų asmeniniai duomenys yra teikiami tiesiogiai „Pepco“, jų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas, kad būtų galima tinkamai vykdyti sutartį tarp „Pepco“ ir rangovo.

Tvarkomų duomenų kategorijos

„Pepco“ teikiamus asmens duomenis apima: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, profesija ir kiti duomenys, kurie buvo pateikti savanoriškai dėl sutarties reikalavimų.

Kas bus jūsų asmens duomenų gavėjas?

Jūsų duomenys gali būti perduodami asmens duomenis tvarkantiems subjektams duomenų valdytojo prašymu, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjams, teisiniams patarėjams ir kt. Duomenys taip pat gali būti perduodami subjektams, priklausantiems „Pepco“ įmonių grupei, ir valdžios institucijoms, turinčioms teisę gauti duomenis pagal įstatymą. Jūsų duomenims nebus taikomas joks automatinis asmens duomenų tvarkymas ar profiliavimas.

Duomenų perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nepriklausančioms Europos ekonominei erdvei, arba tarptautinėms organizacijoms.

Kokios yra jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu?

Jūs turite šias teises, susijusias su „Pepco“ atliekamu asmens duomenų tvarkymu:

  • prieigą prie savo duomenų, įskaitant teisę kopijuoti tokius duomenis,
  • teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti,
  • teisę ištrinti duomenis (tam tikromis aplinkybėmis),
  • teisę pateikti skundą Priežiūros institucijai, kuri prižiūri asmens duomenų apsaugą, 
  • teisė apriboti savo duomenų tvarkymą,
  • teisė prieštarauti duomenų tvarkymui, 
  • teisė perduoti duomenis, jei taikomas automatinis asmens duomenų tvarkymas.